Algemene voorwaarden

Badmintonclub Inside ’82
KvK: 40506902
Postadres: Meeuwiskamp 14, 3755 JN, Eemnes
telefoon: 06-10376028
website: www.bcinside82.nl
Bank: NL33RABO0304775789, Rabobank, t.n.v. B.C. Inside ’82 te Baarn

Lidmaatschap

 • Door het digitaal invullen van het inschrijfformulier gaat het lid een overeenkomst aan met BC Inside ’82.
 • Leden en hun ouders dienen zich te houden aan de ‘Algemene voorwaarden‘,  de gedragscodes zoals beschreven in het ‘Preventie & Integriteitsbeleid‘ en de statuten van BC Inside ’82.
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de  algemene ledenvergadering (ALV). De hoogte van de contributie is terug te vinden onder het kopje ‘Contributie’ op de website van BC Inside ’82. 
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één seizoen en wordt elk jaar stilzwijgend verlegend. 
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap tijdens een seizoen wordt de contributie naar rato in rekening gebracht. Dit is niet van toepassing op tijdelijke acties.
 • Het contributie jaar loopt van loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.
  De contributie is tweeledig, te weten:
  • Contributie t.b.v. de vereniging
   Hiervan worden de kosten van zaalhuur en de trainers betaalt, materiaal zoals shuttles aangekocht en evenementen zoals clubkampioenschappen en afsluitende festiviteiten georganiseerd.
  • Bondscontributie
   Dit bedrag dient de vereniging jaarlijks af te dragen aan de bond. De bondsbijdrage wordt geïnd voor een heel kalender jaar, ook als u heeft opgezegd voor het 2e kwartaal. Voor nieuwe leden geldt dat ze 1/4 van de bondsbijdrage betalen voor elk resterend kwartaal. Hierin volgt de vereniging de regels van Badminton Nederland.
 • De startdatum van het lidmaatschap wordt altijd gerekend op de eerste dag van de betreffende maand. Dit betekent deze hele maand in de naar ratio verrekening van de contributie mee zal worden genomen. Hierop zijn geen uitzonderingen.
 • De verschuldigde contributie wordt geïncasseerd middels het versturen van een factuur per e-mail naar de bij BC Inside bekende e-mailadres. De contributie is over te maken op rekening: NL33RABO0304775789, Rabobank, t.n.v. B.C. Inside ’82 te Baarn of met de IDEAL link in de e-mail.
 • Opzegging tijdens de contributie periode is mogelijk. Er wordt echter geen restitutie van de betaalde contributie gegeven.
 • Opzeggen kan alleen op de volgende 3 manieren:
  • het elektronisch formulier [OPZEGGEN];
  • e-mail versturen naar de ledenadministratie via ledenadministratie@bcinside82.nl;
  • Een brief te versturen naar ons postadres (zie adres boven aan deze algemene voorwaarden).
   Persoonlijk afmelden wordt door ons op prijs gesteld, maar leidt niet tot opzegging bij de ledenadministratie!
 • Een bevestiging van opzeggen zal door de ledenadministratie worden verstuurd. 
 • Men dient uiterlijk voor 1 juli van het huidige seizoen op te zeggen. Is te laat opgezegd, dan is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.
 • Adres- en mailadreswijzigingen moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na verhuizing schriftelijk zijn door gegeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@bcinside82.nl.
 • Uw persoonlijke gegevens zullen door de vereniging uitsluitend worden gebruikt voor vereniging gerelateerde activiteiten en worden met uitzondering van Badminton Nederland niet aan derden verstrekt. U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.
 • Wij geven 50% gezinskorting op de clubcontributie vanaf het 3e lid op volgorde van leeftijd woonachtig op hetzelfde adres.